Description of the image

הודעות ועדכונים

כאן מרוכזות כל ההודעות והעדכונים השוטפים לתושב/ת

הודעות ועדכונים

 

  תושבים יקרים!
על פי הנחיית המועצה חל איסור מוחלט על הוצאת כל הפריטים המצוינים בהודעה הנ"ל לפינוי על ידי משאית הגזם.
במקרים מיוחדים נא לאליאור תברואן  המועצה  050-9923233 או למוקד המועצה 3106*.

 הודעת מועצה בנושא ריסוס מרחבים ציבוריים ופרטיים והנחיות למניעה

לפרטים לחץ כאן